Lets save nature together. The minimum order is € 46,90 and 6 bottles. From € 58,80 you will receive free delivery by DPD courier and from € 105,90 by DHL courier in the Slovak Republic also free of charge. From € 111,80 you will receive free delivery by DPD courier in the Czech Republic. Applies to end customers only.

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Správca a subjekt údajov, zdroj osobných údajov

Obchodná spoločnosť Vinárstvo Habsburg a.s., IČO 4815 3745, so sídlom Palárikova 1732/3, 90851 Holíč  / ďalej ako Vinárstvo Habsburg / v súvislosti s poskytovanými službami spracúva osobné údaje zákazníkov a záujemcov o poskytnutie služieb / ďalej spoločne označení ako „ zákazníci“ /.

Vinárstvo Habsburg týmto poskytuje informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 96/46/ES (ďalej ako „nariadenie“), ako i v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“).

2. Kategórie spracovaných osobných údajov

Vinárstvo Habsburg spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, predovšetkým meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresu bydliska, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Fotografické záznamy, audiovizuálne záznamy, prvky napovedajúce o kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej identite zákazníka, a to vždy s ohľadom na obsah a rozsah služieb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o všetkých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonickej komunikácie, emailovej komunikácie, chatu a sms.
  • Údaje o transakciách medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, údaje o bankovom spojení zákazníka. 

3. Účel a právny dôvod spracovania údajov

Vinárstvo Habsburg spracováva osobné údaje zákazníka k nasledujúcim účelom a z nasledujúcich dôvodov:

  • Spracovanie je nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako i k prevedeniu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť zákazníka.
  • Spracovanie je nevyhnutné pre účely splnenia právnych povinností, ktoré sa na Vinárstvo Habsburg vzťahujú. Vinárstvo Habsburg má predovšetkým povinnosť prevenčnú a povinnosť obozretnosti pri uzatvorení zmluvy, ako i povinnosť voči orgánom štátnej správy uložené právnymi predpismi. 
  • Spracovanie je nevyhnutné pre účely ochrany oprávnených záujemov Vinárstva Habsburg. Oprávnený záujem Vinárstva Habsburg môže byť uplatnenie práv zo zmluvy uzavretej medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom. Oprávnený záujem Vinárstva Habsburg môže byť taktiež obchodný či iné oznámenie zákazníkovi v súvislosti s poskytovanou službou.

4. Právny dôvod poskytovania osobných údajov, dôsledky ich neposkytnutia

Poskytovanie horeuvedených osobných údajov zákazníkom a ich spracovanie zo strany Vinárstva Habsburg je zákonnou požiadavkou a zákazník je povinný tieto údaje poskytnúť. Ku spracovaniu horeuvedených osobných údajov k uvedeným účelom nie je treba udelenia súhlasu zo strany zákazníka. V prípade, že by zákazník neposkytol osobné údaje pred uzatvorením zmluvy či v dobe jej trvania, nebola by možná jednoznačná identifikácia zákazníka pre účely splnenia práv a povinností Vinárstva Habsburg pred uzatvorením zmluvy, pre účel uzavretia a plnenia zmluvy medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako ani pre účel riadneho výkonu práv a povinností plynúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov. Osobné údaje spočívajú vo fotografickom vyobrazení, audiovizuálnom zázname, ako i údajoch vypovedajúcich o kultúrnych, ekonomických a spoločenských pomeroch zákazníka je zákazník povinný poskytnúť v prípade, že tieto údaje majú byť spracované dľa požiadaviek zákazníka obsahom služby poskytovanej zo strany Vinárstva Habsburg zákazníkovi. Neposkytnutie týchto údajov by znemožnilo poskytnutie služby a tovaru v požadovanom obsahu, rozsahu a množstve. Zákazník je oprávnený pred zaslaním prvého emailového obchodného oznámenia požiadať Vinárstvo Habsburg, aby zákazníkovi neboli obchodné informácie zasielané a vyjadriť tým nesúhlas s ich zasielaním a to prostredníctvom emailu info@habsburg.sk . Po doručení emailu obsahujúceho obchodný návrh je zákazník oprávnený vyjadriť nesúhlas s ich ďalším zasielaním prostredníctvom tohto emailu.

5. Prijemci osobných údajov

Vinárstvo Habsburg poskytuje osobné údaje zákazníka príjemcom a tretím stranám, ktoré sú orgány verejnej moci, fyzické či právnické osoby ( hlavne osoby poskytujúce zamestnávateľovi účtovné služby a osoby poskytujúce zamestnávateľovi dátové úložiská ), agentúra alebo ďalší subjekt. Vinárstvo Habsburg takto poskytuje údaje bez súhlasu zákazníka iba v súvislosti s horeuvedenými účelmi spracovania osobných údajov a z horeuvedených dôvodov spracovania. Akékoľvek poskytnutie osobných údajov zákazníka akýmkoľvek ďalším príjemcom z iných ako horeuvedených dôvodov je možné iba na základe súhlasu udeleného zákazníkom Vinárstva Habsburg. V prípade úmyslu predať osobné údaje ďalším príjemcom k iným ako uvedeným účelom a z iných ako horeuvedených dôvodov Vinárstvo Habsburg osobné údaje takto odovzdá iba v prípade, že k tomu zákazník vopred udelí výslovný súhlas.

6. Práva zákazníka

Zákazník je oprávnení žiadať od Vinárstva Habsburg prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka,  ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu , ak nebude tým ohrozený alebo znemožnený výkon práv a povinností plynúcich zo zmluvy uzavretej medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako i z právnych predpisov. Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníka budú uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom a po skončení zmluvného vzťahu po dobu trvania oprávnených záujmov Vinárstva Habsburg. V ďalších prípadoch budú osobné údaje uchovávané po dobu trvania obdobia pre archivovanie daných zvláštnych právnych predpisov, hlavne zákona o archivovaní.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu sa zhodujú s údajmi o horeuvedenom správci.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie