Lets save nature together. The minimum order is € 46,90 and 6 bottles. From € 58,80 you will receive free delivery by 123Kurier and DPD courier in the Slovak Republic. From € 111,80 you will receive free delivery by 123Kurier and DPD courier in the Czech Republic.

Cancellation of the Purchase Contract

.............................................................................................................................................

(meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefón, e-mail)

……………………..

…………………….

…………………….

 

V .................... dňa ..................

 

Vec: Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

Objednávka číslo: .........................................................

Dátum prevzatia tovaru: .........................................................

Číslo faktúry: .........................................................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Súčasne žiadam o vrátenie:

□ plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

□ čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)

bezhotovostným prevodom na účet číslo: ............................................................................................

 

Vrátený tovar a počet kusov (ak sa vracia časť tovaru):

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nie je preukázané zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu.

..............................................

podpis kupujúceho

 

Poznámky predávajúceho:

Podanie odstúpenia dňa: .................................

Doručenie odstúpenia dňa: .............................

Doručenie tovaru dňa: ....................................

Dátum vrátenia peňazí: ...................................

Interné číslo odstúpenia: .................................